refusal (by Dan)

no no no no no
abso-freaking-lutely not
no no no no no

haiku main